Policy för inköp och förvärv av medier till folkbiblioteken på Gotland

På Gotland finns tio bibliotek och en bokbuss. Almedalsbiblioteket i Visby är ett integrerat folk- och universitetsbibliotek.

Bibliotekens övergripande uppdrag framgår av bibliotekslagens ändamålsparagraf:

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Universitetsbiblioteket inom Almedalsbiblioteket är en del av Uppsala universitetsbibliotek och den delen av verksamheten följer universitetsbibliotekets förvärvspolicy.

Riktlinjer för inköp och annat förvärv av böcker och andra medier till biblioteken på Gotland:

  • Bibliotekens utbud ska kännetecknas av allsidighet och kvalitet för att möjliggöra för användarna att fritt bilda sig en åsikt, att bilda och utbilda sig och att ta del av litteratur i olika genrer.

  • Biblioteken ska tillgängliggöra medier i relevant format (tryckta böcker, e-böcker, databaser, filmer och så vidare)

  • Medierna ska bidra till användarnas fria tillgång till information. Biblioteken välkomnar därför förslag från användarna på böcker och andra medier som inte finns i samlingarna. Biblioteket avgör om medierna ska köpas in eller fjärrlånas. Huvudregeln är att böcker och andra medier som går att köpa, köps in. Biblioteket köper in medier via upphandlade kanaler. Riktlinjer för fjärrlån mellan bibliotek i Sverige finns här: http://www.kb.se/bibliotek/fjarrlan/rekommendationer/

  • Bibliotekets resurser är begränsade och allt som ges ut kan inte köpas in. Därför gör biblioteket ett urval. För att trots det möjliggöra allsidighet i utbudet kan biblioteket säga nej till förslag om böcker och andra medier i de fall som likvärdigt material redan finns tillgängligt. Avslag ska kunna motiveras.

  • När ett urval behöver göras av vad som köps in på grund av begränsade resurser, ska behoven hos de grupper som prioriteras i bibliotekslagen (barn, unga, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer som har annat modersmål än svenska), sättas främst.

  • Biblioteken på Gotland har endast möjlighet att i begränsad omfattning ta emot bokgåvor. Biblioteket kan säga nej till gåvor. Biblioteken förbehåller sig rätten att göra egna urval i de gåvor som tas emot och att fritt förfoga över materialet.

  • Biblioteken på Gotland strävar efter ett medieutbud som är attraktivt, relevant och intressant i samtiden. Biblioteken har inget ansvar för att bevara litteratur för eftervärlden.

  • Lokalhistoriskt material om Gotland utgör ett undantag, där komplett samling utan kvalitetskrav eftersträvas. Bevarandeansvar gäller även för läroverkssamlingen, militärhistoriska samlingen och andra äldre boksamlingar biblioteket förfogar över.