Val av ämne och sökord

Tänk nogsamt igenom ditt ämnesval införtill exempel examensarbete. Väljer du ett för stort eller  av annan anledning svårarbetat ämne kan arbetet upplevas som övermäktigt eller ta alltför lång tid i anspråk. Det är viktigt att prata med sin handledare och stämma av i ett tidigt skede. Det finns gott om litteratur att ta hjälp av för att komma igång med sitt arbete och på internet går det att hitta ambitiösa guider för hur informationssökning kan gå till.

Tänk igenom vilken information du behöver och försök formulera en sökfråga. Försök precisera ämnet genom att hitta ett antal användbara sökord.  Utifrån sökfrågan får du fram ämnesord/sökord att utgå från. Tänk kreativt  – vilka synonymer kan finnas till dina sökord? Vilka över- respektive underordnade begrepp finns? Det kan bli aktuellt att ändra sökord under sökningens gång beroende på vad du hittar.

Hjälpmedel för att hitta sökord

Ett hjälpmedel är databasen Svenska ämnesord som innehåller ungefär 33 500 ämnesordskombinationer inom alla ämnesområden. Här kan man hitta ämnesord för sökning i olika databaser samt för indexering av olika slags material.
Sök i Svenska ämnesord. Här kan du även få ditt ämnesord översatt till engelska.

Böckerna i Almedalsbiblioteket står uppställda efter ett svenskt system för klassifikation – SAB – som används på både folk- och forskningsbibliotek. Använd SAB för att hitta ditt ämne och intresseområde.
Lista över SAB
Utförlig lista över SAB

I det flesta databaser är sökspråket engelska, vilket innebär att du måste översätta dina sökord. Gå till sidan för
Uppslagsverk och annan fakta för att hitta lexikon m.m.