Kurser i informationssökning

Biblioteket erbjuder alla studenter samt forskare och lärare på Campus Gotland undervisning informationssökning.

Undervisningen planeras och genomföras i nära samarbete mellan bibliotekarier och lärare, så att kunskapsmomentet kan sättas in i ett relevant utbildningssammanhang.

Vill du veta mer? Kontakta oss på bibliotek@campusgotland.uu.se

Biblioteksintroduktion, Nivå 1

För nya studenter på Campus Gotland. Efter genomgånget  kurstillfälle  ska studenterna:

 • Kunna söka upp sin kurslitteratur i katalogen för biblioteken på Gotland och i Uppsala universitetsbiblioteks katalog. Kunna läsa ut var boken finns i biblioteket och hitta den i hyllan.
 • Veta hur det fungerar i biblioteket och på Campus Gotland med att boka datorer, boka grupprum, kopiering och använda trådlöst internet.
 • Ha grundläggande kunskap om de digitala biblioteksresurserna som finns via Uppsala universitetsbibliotek och hur de kan nås med studentinloggning.

Informationssökning, Nivå 2

För studenterna första eller andra terminen. Efter genomgånget  kurstillfälle  ska studenterna:

 • Kunna utforma litteratursökningar för att hitta material till självständiga arbeten.
 • Kunna finna relevanta ämnesdatabaser.
 • Kunna utläsa referenser till olika typer av texter som artikel, kapitel i en bok och både i pappersform likväl som i elektronisk form.
 • Förstå skillnaden mellan vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur och kunna föra ett resonemang kring olika källors användning och relevans.

Informationssökning, Nivå 3

För studenterna tredje terminen och vidare. Efter genomgånget kurstillfälle ska studenterna:

 • Vara bekant med relevanta ämnesdatabaser och kunna göra en forskningsöversikt inför ett större självständigt arbete.
 • Kunna utföra litteratursökningar på ett systematiskt sätt inom sitt område.
 • Veta varför och när det är nödvändigt att referera och hur referenser utformas enligt olika referenssystem.
 • Känna till hur den vetenskapliga publiceringsprocessen ser ut.

Informationssökning, Nivå 4

För studenter på masternivå. Efter genomgånget  kurstillfälle ska studenterna:

 • Ha fördjupad kunskap i ämnesrelevanta databaser.
 • Kunna värdera och kritiskt granska olika källors relevans och vetenskapliga värde

Informationssökning, Nivå 5

För forskare. Efter genomgången kurs ska forskaren:

 • Ha kunskap om var ny forskning inom det egna ämnesområdet publiceras.
 • Ha kunskap om hur publiceringsanalyser görs för att belysa forskningens genomslagskraft.

Kompletterande kurstillfällen

Källkritik

Efter genomgånget kurstillfälle ska studenterna:

 • Kunna ställa relevanta och kritiska frågor till olika typer av källmaterial, både kontrollerade och fria resurser. Kunna föra ett resonemang kring källors ursprung, sammanhang och göra en relevant analys av hur materialet bör användas.

Referenshanteringsprogrammet Zotero

Efter genomgånget kurstillfälle ska studenterna:

 • Kunna samla in olika typer av referenser med ett instickprogram i webbläsaren. Kunna använda sitt referensbibliotek, dela det med andra och infoga referenser i sitt ordbehandlingsprogram.

Visning av biblioteket

Efter genomgånget kurstillfälle ska studenterna:

 • Veta hur litteraturen är placerad och hur biblioteket kan användas för studier.

Visning av Gotlandicasamlingen

Efter genomgånget kurstillfälle ska studenterna:

 • Veta vilka olika typer av litteratur som finns i samlingen och hur det är möjligt att få tillgång till den.

Visning av läroverkssamlingen

Efter genomgånget kurstillfälle ska studenterna:

 • Veta mer om samlingen och dess historia.