Undervisning och information för studenter, personal vid Campus Gotland samt externa besökare

Almedalsbiblioteket erbjuder alla studenter, samt forskare och lärare på Campus Gotland undervisning i praktisk bibliotekskunskap och informationssökning samt närliggande områden som till exempel källkritik och referenshantering.

Vi tar även emot studiebesök och gör visningar av biblioteket för andra grupper. Försök gärna i möjligaste mån ha god framförhållning.

Innehållet i undervisningen utformas enligt följande:

Kontext – vi sätter oss in i studenternas uppgift och för dialog med ansvarig lärare. Så långt det är möjligt låter vi studenterna arbeta med verkliga problem eller stoff som kan knyter an till deras ämne.

Timing – vi försöker förlägga undervisningstillfällen rätt i tiden, i samband med uppgift eller aktuellt moment. Vi planerar med läraren så att undervisning inte ligger långt i förväg eller för sent, närmare inlämningsdatum.

Vi är flexibla vad gäller verktyg och metoder. Vi använder oss t ex av filmer och digitalt material men kärnan är alltid det personliga mötet och dialog med den studerande. Undervisningen innehåller alltid studentaktiverande moment.

Vill du veta mer? Kontakta oss på almedalsbiblioteket@ub.uu.se

Biblioteksintroduktion

Biblioteksintroduktionen har det uttalade praktiska syftet att alla nya studenter på Campus Gotland ska kunna använda bibliotekets grundläggande funktioner. Den innehåller visning av biblioteket samt genomgång av relevant information angående lånekort, lokalisera kurslitteratur, bokning av grupprum med mera – tidsåtgång ca 40-45 minuter.

Från och med höstterminen 2019 kommer ett alternativ erbjudas i form av en instruktionsfilm med möjlighet för studenten att göra ett uppföljande quiz på webben

Undervisning i informationssökning

Undervisning som riktas till alla studenter som ska skriva uppsatser eller andra former av uppgifter som kräver en informationssökningsprocess. Eftersom vi arbetar efter det som beskrivs ovan kan genomförandet skilja sig ganska mycket åt. Vi lär främst ut inom informationssökning, från det grundläggande till mer avancerade tillvägagångssätt. Andra moment som är vanligt förekommande är källkritik och bedömning av vetenskaplighet samt referenshantering.

Undervisning för forskare och doktorander

Vi erbjuder samma typ av undervisning för forskare och doktorander. När det gäller särskilda akademiska områden som bibliometri, frågor kring publiceringsstrategier och Open Acess, samarbetar vi med Vetenskapliga kommunikationsteamet vid Uppsala universitet.

Studiebesök, information och visningar

Vi tar gärna emot andra grupper och besök som vill ha information om verksamhet eller visningar av Almedalsbiblioteket. Kontakta oss i god tid så att vi kan förbereda oss.