Policy för program och utställningar i foajén

Program och utställningar i bibliotekets lokaler ska vara av allmänintresse och ligga nära bibliotekets verksamhet. Bibliotekets målsättning för programverksamheten följer de nationella kulturpolitiska målen med yttrandefrihets- och delaktighetsmålet som bas.  Biblioteket ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Biblioteket ska främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, främja ett levande kulturarv, internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, öppna upp för samtal mellan människor samt särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur och delaktighet. Demokrati-, mångfalds- och tillgänglighetsfrågor är särskilt viktiga liksom läsfrämjandeprogram samt program som vänder sig till barn och ungdomar enligt den lokala biblioteksplanen ”Bibliotek för alla 2014-2017”.

I mån av tid kan samarrangemang med biblioteket göras och då blir lokalen kostnadsfri. Samarbeten görs med föreningar, studieförbund och andra institutioner samt med Uppsala universitet Campus Gotlands studenter och lärare. Vid samarrangemang ska bibliotekets namn (logotyp) nämnas som samarrangör på affisch och marknadsförings-/annonsmaterial. Biblioteket kan stå för affisch och viss marknadsföring (bibliotekets egen hemsida, evenemangstips i lokaltidningarna m m). Bibliotekspersonalen kan medverka i mån av tid. Utställningar är kostnadsfria men måste ha en förening eller liknande som arrangör, inte privatpersoner (undantag Månadens unga konstnär).

Vid entrébelagda program debiteras maxavgift/dag (undantag Kulturföreningen Roxy, Gotlandsmusiken och Musikaliska Sällskapet där vi söker samarrangemang även vid entrébelagda evenemang). Vid externa evenemang utan direkt anknytning till bibliotekets verksamhet (t.ex. privatpersoner, företag eller föreningars och myndigheters interna verksamhet) debiteras hyra enligt Kultur- och fritidsförvaltningens avgiftslista.

Vid åsiktsyttringar i samhälleliga, politiska eller andra frågor måste arrangören kunna visa att olika åsikter kommer att belysas på ett balanserat sätt. Vi erbjuder inte en arena för partsinlagor som riskerar att stå oemotsagda. I samtliga fall förbehåller vi oss möjlighet till rådrum. Arrangören skall vid förfrågan kunna redovisa innehåll i form av namn och annan information om talare, informations- eller utställningsmaterial, etc. Det skall klart framgå vem som ansvarar för de åsikter och den information som presenteras. Program och utställningar får inte ha rasistiskt innehåll, vara kränkande eller strida mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Programgruppen beslutar om innehåll och omfattning för årets programverksamhet, beträffande egna arrangemang och eventuella samarrangemang.

Programansvariga bibliotekarier ansvarar för vuxenprogrammen och bokningar av externa program. Skönavdelningen för skönlitterära program. Gotlandicaavdelningen ansvarar för gotlandicaprogrammen. Barn- och ungdomsavdelningen ansvarar för barn- och ungdomsprogrammen. Ugot-gruppen ansvarar för universitetspecifika program.

Almedalsbiblioteket är ett integrerat bibliotek och särskilda hänsyn måste tas till de studerandes behov av studiero. Programverksamhet ute i biblioteket, speciellt musik, bör förläggas till icke-öppettid. Ommöblering, soundcheck m m måste vänta tills biblioteket har stängt. Lokalerna ska lämnas i städat skick och bord/stolar ska återställas.

Caféverksamheten ska inte påverkas av bibliotekets programverksamhet, om detta är ofrånkomligt meddelas caféet i god tid. En kontinuerlig dialog med caféet angående programverksamheten ska hållas så att man kan förbereda avvikande utbud och öppettider vid större evenemang.

Nya externa arrangörer fyller i blanketten bokningsbekräftelse/avtal. Genomgång av lokaler, teknik och städning är obligatorisk och tid för detta bokas in samtidigt som programmet bokas. Nyckelkort kan kvitteras ut personligen vid behov och får inte lämnas ut till annan person.

Lokalkostnader för externa program i foajén och Hörsalen E22

Hyra:

72 kr/ tim, Föreningar registrerade hos Kultur- och fritidsförvaltningen 

330 kr/ tim, Övriga, tex föreningar ej registrerade hos Kultur- och fritidsförvaltningen, regionala verksamheter, privatpersoner och företag, föreningar från annan ort.

825 kr maxavgift/dag (vid speciella tillfällen, t ex Almedalveckan, förbehåller vi oss rätten att höja denna avgift)

För bokning av hörsalen/E22 dagtid gäller andra prisuppgifter. Då ansvarar Campus Gotland, kontakt: 0498 - 10 82 00

Tillgång till ljud- och ljustekniker under programmets genomförande: 

330 kr/ tim